Ātiintiin choo mwōōruuy :piiich

Kii nēē kaakeewaang' /kēēsirēy kiitapuu koolēwēnō,  ku-āp Pr Edwin akusooman nkōō tuuyootin. Kii nee sooman, kumwōōru :piich wōloo kiiteerta, kiimwa chaa chaang' kilē, ‘‘ Nku kiteerey kukaraam /amaakimārēy mpō kiitapuun walak choo kuusyookēy sikēēkuuyō ng'aleek’ Kumwa Raayeel kilē, “Teeruuy nyēēnyi  paaypolyee  kukaraam kusiir nyaakay pō Kalenjin”

Mwōōruuy Koolēwēnō  31:10-31 kukaraam akipō chēēpyooso nyaa ng'oroom. Kiineetiisyēērō Pr Edwin  Kiitapuunyēēnyi nkōō tuuyoot nyēpō chēēpyoosooy nkōō Kapchesewes, kiineetēy akipō ātēp nyēpō chēēpyooso nyoo lēē Kiriistyooniin, kiitaak cheepyoosooy ng'aleechoochēē nkōō pāypooyō. Kiimwōōrēy kilē, “Lēē yoo kiitoomō /kēēsoomānēy ng'aleechu, kakiteer kitiing'ēēch nkōō oor nyaa ng'ulaat kitya, kātiing' sopoonwēchooch!” Kii wōōnyō tuuyoot, kuchō chiich aka tōkōl kimārēy kilē ntā kānyōōru nyaanyiin nyoo wēētii kusoomānēy nkōō kaaw!