Chamkeey, Itaakaat :inyēēn  iroo akiisooman ng'aleechu pō Markweeta. Iman iwēētiiy isōwuuy kir aka tōkōl nyoo kiikēē-ir  nkōō kuutiinyēēnyi.

Taakaat kir aka tōkōl nyoo imwōōrwēēch akipō sirwaanyēēnyi, kichāmiin akiipoonyēēn koomānuut.

Tiing'ō yēērō siiroota ātēpuutēpō Marakweeta

I-ra kuchēr sineemaani pō Yēēsu  aku nee mārēy iteer tōkōl itiiing' yēērō


Marakwet Language Commitee

Kiikilēwēn pichu kupkaana kaaniiseen choo ng'uloong'ulēy nkōō Marakwet. Rōōtēy akwaaneek kilē kakisir ng'aleek kilēē  wōli maraat. Tiing'ō yēērō siisoomana Paaypolyoo Marakwet akiiteer


 Miitō yi tuumwēy choo kiimin tuumiipō Marakwet paani kiinyōōru paaypolyeeng'waang' Ārāruut nyoo rēēl.  Ira-kuchēr.  Aku nee mārēy iteer tōkōl itiing' yēērō


Ting'ēy piipō  Marakwet ātēpoos choo ng'uloong'ulēy. Mii yēērō tuum  nyēpō kaaw  nyoo ting'ēy ng'al chēpō koomānuut. Tiing'ō yēērō akii-ir kuchēr siiteera ng'aleechoochēē!


Miitō koonēētiisyō nyoo   /kuuneetēy piich kusooman akisir nkōō kuutii Marakwet. Kiilchinii keey kooneetichoochēē pāyiisyoonoonēē kitya. Tiing'ō yēērō, nee mārēy iteer ng'al  choo kiikuuchēp akwaaneek akipō tiliilin

Koonēētiin Kilaato kisiriisyēy

 

 

 

 


Kōōnkēy āmu  kēēroo ng'aleechu pō Marakwet. Nee imārēy inyōōrwēēch itiing' yēērō