Kōōnuunēy

Tōōrētēēch kōōnuunō aka tōkōl nyoo imuukēy /sikēēsiree akeeneet piich kusooman kuutii Marakwet

Kōōnuu kōōnuunēēng'uung' kupunuunō siimu

Sikupunuunō siimu kōōnuuneeng'uung', i-r kilēē nyi:

1. Wiyo mpesa

2. Lēwēnō yoo kiikisir kilē  pay Bill

3.Chuuytee nampayiichu. 898301

4.Naampa nyēpō pēēnki   yoo kiikisir kilē SUPPORT

5.Sira nampa nyēpō rōōpiyēēch chu itētooy.

6.Sira nampeeng'uung' pō wung'oot nyi ing'usuunee rōōpiyō

7.Inyōōruuy ng'ālyoon nyoo chōōnēē Mpesa